TTB Group công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

TTB Group công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018.

Xem thông tin chi tiết tại đây:

TTB_CBTT BCTC quy 3 năm 2018