TTB: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch