TTB: Giải trình và đưa ra biện pháp khắc phục vi phạm công bố thông tin