TTB: Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty