TTB: Đính chính nội dung công bố thông tin ngày 27/02/2023