TTB: Đính chính Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III/2022