Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

2017.07.03 Thông báo ký HĐ kiểm toán. Bấm xem tại đây:

CBTT hop dong kiem toan