Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hàn 19.35 triệu cổ phiếu

13/9/2017 TTB công bố thông tin Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành. Bấm xem tại đây:

TTB – CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết