Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

TTB công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2018. Bấm xem tại đây:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018