Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016

TTB công bố thông tin Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016. Bấm xem tại đây:

Công bố thông tin tra co tức 2015 và 2016