NQ HĐQT tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Bắc Giang

12/9/2017 TTB Công bố thông tin NQ HĐQT đấu giá TM7. Bấm xem tại đây:

NQ HĐQT TTB