NQ HĐQT Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

TTB công bố thông tin: NQ HĐQT 472 Thông qua KQPH. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT NQ HDQT thong qua KQPH va CB CP Chua phan phoi het