NQ HĐQT Góp vốn công ty liên kết

TTB Công bố thông tin NQ HĐQT 410 Góp vốn công ty liên kết. Bấm xem tại tại đây:

TTB_CBTT gop von cong ty lien ket