TTB: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022