TTB: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

TTB: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT. Bấm xem tại đây: NQ HDQT So 214 Thoai von Thuong mai tong hop (1)