Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TTB công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Bấm xem tại đây:

TTB-CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017