Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

TTB Công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Bấm xem tại đây:

CBTT Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TTB

BB Kiểm phiếu