Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

TTB công bố thông tin ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Bấm xem tại đây:

TB chot danh sach co dong hop DHDCD 2018