KQ chào bán 7 triệu cổ phiếu ra công chúng

TTB công bố thông tin: KQ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT BCKQ chao ban cp ra cong chung