TTB Công bố thông tin: Huỷ niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội và niêm yết tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh

TTB Công bố thông tin về việc Huỷ niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội và niêm yết tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh. Bấm xem tại đây: TTB_CBTT nghi quyet HDQT so 203