Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TTB công bố thông tin: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ. Bấm xem tại đây:

TTB-CBTT hoan DHDCD nam 2017