Chấp thuận niêm yết bổ sung 19.350.000 cổ phiếu

TTB Công bố thông tin: Chấp thuận niêm yết bổ sung 19.350.000 cổ phiếu. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT chap thuan niem yet bo sung cp TTB