Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

TTB Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Bấm xem tại đây:

BB DHDCD TN 2015_TTB

NQ DHDCD TN 2015_TTB