Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

TTB công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT BCKQ CB co phieu ra cong chung 221116