TTB công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

TTB công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018. Bấm xem tại đây: TTB_CBTT BC tinh hinh quan tri 06 thang dau nam 2018