Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

TTB công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2016. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT bao cao tai chinh quy IV nam 2016