Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

TTB công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Bấm xem tại đây:

CBTT BC KQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017