Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng 19.35 triệu CP

TTB công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng. Bấm xem tại đây:

000000006328260_TTB___BCB_chao_ban_ra_CC