TTB: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022