TTB: Công bố Báo cáo tài chính Quý III/2023 của Công ty