TTB CBTT Về việc hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để chuyển niêm yết tại HSX

TTB CBTT Về việc hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để chuyển niêm yết tại HSX. Bấm xem tại đây:

Thông báo hủy NY – TTB