Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017.

TTB: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017. Bấm xem tại đây: CBTT dang ky chot ds co dong