TTB: CBTT Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022