TTB – CBTT ĐHĐCĐ thường niên 2021 không đủ điều kiện tiến hành