TTB – CBTT ĐHĐCĐ thường niên 2021 không đủ điều kiện tiến hành

Xem chi tiết tại đây: 20210830 - TTB - DHDCD 2021 khong du dieu kien tien hanh

Bình luận