Chốt danh danh sách Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

TTB – CBTT Chốt danh sách Cổ đông họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 : Dowload tại đây