TTB CBTT BCTC quý II năm 2019

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BCTC quy II 2019