Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 (tỷ lệ 10%)

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2018
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu được được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: – Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 100:10, vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (115:100)x10=11,5 cổ phiếu, làm tròn xuống 11 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
(Theo HNX)