Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Bấm xem tại đây:

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

G:\Gui C Phuong\2015.05.26 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng