THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023