Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu