Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 3.500.000 cổ phiếu

Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 3.500.000 cổ phiếu.