Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT CPLH 193.5 ty