Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

Bấm xem tại đây:

TTB_BCKT von 2015

TTB_CBTT Thay doi CPLH so 261