Thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT thay doi so luong cp co quyen bieu quyet dang luu hanh_va BCBCB