Quy chế quản trị Công ty

Công Ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (MCK: TTB) giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Các cổ đông của công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Quy chế quản trị công ty.

Chi tiết tại: Quy che quan tri Cong ty-TTB