Phùng Thị Hương – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 26.800 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Hương
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.800 CP (tỷ lệ 0,36%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phùng Văn Bộ
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.632.857 CP (tỷ lệ 11,38%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.800 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 26.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/05/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2016.