Phùng Thị Nam – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Nam
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.550 CP (tỷ lệ 3,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2016.