PHÙNG THỊ NAM – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 274.400 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Nam
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.395.515 CP (tỷ lệ 3,28%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 274.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.669.915 CP (tỷ lệ 3,92%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Điều kiện của thị trường không cho phép mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua với giá kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2017.