Phùng Thị Nam – Phó Tổng Giám đốc – đã mua 203.200 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Nam
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.550 CP (tỷ lệ 3,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 203.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 634.750 CP (tỷ lệ 3,28%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không đạt kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/04/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2016.