PH Lại BCTC bán niên năm 2015

PH Lại BCTC bán niên năm 2015.

Bấm xem tại đây:

bc von dau tu cua chu so huu da kiem toan

BCTC giua lien do

TTB_CV 275 vv thay doi so lieu BCTC da Phat hanh lai

vb 264 phat hanh laij bc 6 thang 2015

G:\Gui C Phuong\2015.09.04 PH Lại BCTC bán niên năm 2015